Muiden, 23 Juni 2018
20ste editiefacebookyoutube

Algemene Sponsorvoorwaarden Stichting Spieringfestival Muiden


Algemeen
1.     Deze algemene sponsorvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere overeenkomst, ieder aanbod en iedere aanvaarding van het aanbod, evenals van de daaruit voortvloeiende prestaties, waarbij Stichting Spieringfestival optreedt als directe of indirecte organisator van het Spieringfestival te Muiden.
2.     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Sponsor van het Spieringfestival zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Stichting Spieringfestival enerzijds en de Sponsor anderzijds en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een sponsorovereenkomst van rechtswege en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is na afloop van het Spieringfestival. Uitgezonderd in de situaties als hieronder bepaald, kan de sponsorovereenkomst door de Sponsor niet tussentijds worden opgezegd.
 
Exclusiviteit
4.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Stichting Spieringfestival gerechtigd om naast de Sponsor andere (hoofd)sponsors voor het Spieringfestival aan te trekken.
5.     Indien partijen een zogenaamde branche-exclusiviteit overeenkomen, dan zal een dergelijke exclusiviteit beperkt zijn tot het product of de dienst waar de Sponsor hoofdzakelijk zijn/haar bedrijf van maakt.
 
Betaling
6.     Betalingen voor sponsoring van het Spieringfestival dienen als volgt te geschieden. Bij facturatie voor sponsoring van het festival dient de fatale termijn zoals vermeld op de factuur strikt in acht genomen te worden. Bedragen die binnen twee weken voor aanvang van het festival gefactureerd worden, dienen nog op de dag van ontvangst van de factuur voldaan te worden. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de gefactureerde bedragen, zal de Sponsor een contractuele rente van 1% per maand, over het niet tijdig voldane bedrag verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand geldt.
7.     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de vergoeding uiterlijk 1 (één) maand voor de datum van het Spieringfestival volledig door Stichting Spieringfestival te zijn ontvangen.
8.     De Sponsor heeft geen recht op opschorting, korting, dan wel aftrek of verrekening met een vordering welke de Sponsor op de Stichting Spieringfestival heeft of meent te hebben.
9.     Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de Sponsor in verzuim en worden alle vorderingen van de Stichting Spieringfestival op de Sponsor uit hoofde van de betreffende overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
10.   Betalingen door de Sponsor gedaan in de periode dat zij in verzuim is, strekken in de eerste plaats tot voldoening van (buiten)gerechtelijke kosten en de verschuldigde rente en pas daarna op de hoofdsom, ook indien de Sponsor bij de betaling een andere bestemming vermeldt.
 
Annulering
11.   Stichting Spieringfestival behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voor het festival vastgestelde datum te wijzigen of het Spieringfestival geen doorgang te laten vinden. In het onverhoopte geval dat de Stichting Spieringfestival dat recht uitoefent, heeft de Sponsor geen recht op nakoming van de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen datum en evenmin heeft Sponsor recht op vergoeding van geleden en te lijden schade, hoe dan ook genaamd en waar dan ook op gebaseerd.
12.   Indien het bestuur van de Stichting Spieringfestival zich genoodzaakt ziet het Spieringfestival te annuleren of uit te stellen, of in het geval dat de Stichting Spieringfestival niet langer gerechtigd is om het Spieringfestival te organiseren (waarover de Stichting Spieringfestival de Sponsor zo mogelijk voorafgaand zal informeren), zal de Stichting Spieringfestival geen restitutie van het Sponsorbedrag aan de Sponsor verschuldigd zijn en zal de Stichting Spieringfestival ter zake geen vergoeding van schade of anderszins aan de Sponsor verschuldigd zijn.
13.   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de Sponsorovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
14.   Annulering van de sponsoring van het Spieringfestival en/of de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en), dient schriftelijk met redenen omkleed aan de Stichting Spieringfestival gemeld te worden en is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Spieringfestival. Indien de Stichting Spieringfestival met die annulering akkoord gaat, waartoe zij nimmer verplicht kan worden, behoudt de Stichting Spieringfestival het recht om betaling van het volledige factuurbedrag te vorderen.
15.   In afwijking van artikel 13 kan de Sponsorovereenkomst door beide partijen tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:
a.      de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat, dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden;
b.     de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van de Sponsorovereenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn herstelt.
 
Intellectueel eigendom
16.   Ten behoeve van promotionele doeleinden voor het Spieringfestival stelt de Sponsor op eerste aanvraag van de Stichting Spieringfestival haar logo/beeldmerk ter beschikking. Het intellectuele eigendom van logo’s en beeldmerken blijft bij de Sponsor.
17.   De Sponsor heeft geen zeggenschap in de wijze waarop de Stichting Spieringfestival de promotie voor het Spieringfestival uitvoert.
18.   Het is de Sponsor toegestaan om het beeldmerk/logo van de Stichting Spieringfestival (waaronder verwijzingen naar de website) te gebruiken voor eigen promotionele doeleneinden.
 
Aansprakelijkheid en verzekering
19.   De Stichting Spieringfestival is nimmer aansprakelijk voor schade waar dan ook op gebaseerd of hoe dan ook genaamd, die voortvloeit uit of samen hangt met de deelname van Sponsor aan het Spieringfestival. Tot deze uitgesloten schade behoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, schade aan goederen of personen, vermogensschade en gevolgschade.
20.   Iedere Sponsor is verplicht zich op en rond de dag van het festival te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en is tegenover de Stichting Spieringfestival en derden aansprakelijk voor alle schade die hij, zijn personeel of onder zijn verantwoordelijkheid vallende derden tijdens deelname aan het Spieringfestival direct of indirect aan de Stichting Spieringfestival of derden toebrengt. Sponsor zal de Stichting Spieringfestival op eerste verzoek vrijwaren voor alle aanspraken van derden te dier zake en zal de Stichting Spieringfestival schadeloos stellen voor alle door de Stichting Spieringfestival ter zake geleden en te lijden schade evenals gemaakte en te maken kosten.
21.   Iedere Sponsor is gehouden om afdoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat tijdens het festival aan hem in eigendom toebehorende, in bruikleen gegeven of anderszins ter beschikking gestelde zaken gestolen, vernield, beschadigd of anderszins (in waarde) aangetast worden en is gehouden deze zaken, voor zover deze niet door een ander verzekerd zijn, tijdens die periode adequaat te verzekeren en verzekerd te houden.
 
Toepasselijk recht
22.   Op de overeenkomst tussen de Stichting Spieringfestival en Sponsor is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.